Аналітичні записки з питань порівняльного законодавства


28 березня 2024
13:14

Анотація. В аналітичній записці досліджено досвід зарубіжних держав щодо правового регулювання створення та функціонування інформаційно-комунікаційних систем у сфері містобудування (у тому числі, просторового планування територій), ведення обліку поштових адрес, будівель і споруд (зокрема, 3D моделей), підземних об’єктів, а також обліку й відображення інженерних мереж. Розглянуто правові засади розвитку інфраструктури (систем) геопросторових даних у Хорватії, Нідерландах, Литві, Естонії, Іспанії, Швеції, Фінляндії, Канаді.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні системи, містобудування, геопросторові дані, геопортал, підземні об’єкти, 3D моделі будівель та споруд, інженерні мережі.

02/2024

1 вкладені файли
11 березня 2024
12:36

Анотація. В аналітичній записці розглянуто акти права Європейського Союзу щодо якості води, зокрема важливості забезпечення якості питної води, рівня її якості, шляхів її покращення тощо. Окреслено основні положення Директиви (ЄС) 2020/2184 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про якість води, призначеної для споживання людиною, яка регулює якість води, призначеної для споживання в ЄС, і є основним правовим актом ЄС щодо питної води. Розглянуто такий напрям водної політики ЄС, як зниження рівня забруднення системи стічних вод до нуля. Проаналізовано основні положення Директиви Ради від 21 травня 1991 року щодо очищення міських стічних вод (91/271/ЄЕС), яку пропонується на сучасному етапі переглянути, адаптувавши її до найновіших стандартів. У межах характеристики водної політики ЄС розкрито Водну рамкову директиву, додатково регламентовану іншими актами ЄС. Приділено увагу політичній ініціативі Єврокомісії із Green Deal – Європейській зеленій угоді. Проаналізовано досвід держав-членів ЄС у частині реалізації ними водної політики ЄС, зокрема Німеччини, Швеції, Італії, Польщі, Румунії, Франції та Литви.

Ключові слова: якість питної води, Водна рамкова директива, стічні води, очищення міських стічних вод, водна політика ЄС, Green Deal, Європейська зелена угода.

02/2024

1 вкладені файли
16 лютого 2024
12:56

Анотація. В аналітичній записці викладено результати порівняльного дослідження правового статусу та особливостей діяльності науково-технологічних парків відповідно до законодавства ЄС та актів міжнародного права. Проаналізовано процедури створення, організаційно-правові форми функціонування і гарантії діяльності науково-технологічних парків в ЄС. Окрему увагу в межах проведеного дослідження приділено питанням виготовлення та охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених колективами науково-технологічних парків. Предметом аналізу стали питання законодавчого забезпечення інноваційної діяльності науково-технологічних парків згідно із законодавством ЄС, виконання державних замовлень на виробництво стратегічно важливої інноваційної продукції.

Ключові слова: науково-технологічні парки, Європейський Союз, інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності.

01/2024

1 вкладені файли
16 лютого 2024
12:45

Анотація. Викладено результати аналізу особливостей державної інноваційної політики і законодавства низки європейських держав щодо створення, функціонування наукових (науково-технологічних) парків. Зокрема, проведено огляд нормативно регламентованих принципів і підходів, які застосовуються при здійсненні державної інноваційної політики. Акцентовано увагу на ефективності як апробованих, так і інноваційних способів, механізмів, інструментів законодавчої регламентації діяльності наукових (науково-технологічних) парків таких держав, як: Естонія, Німеччина, Польща, Франція, Швеція.

Ключові слова: наукові (науково-технологічні) парки, наукова інфраструктура, науковий парк, моделі науково-технологічних парків.

01/2024

1 вкладені файли
16 лютого 2024
12:08

Анотація. В аналітичній записці досліджено досвід правового регулювання та практику вирішення питань реконструкції застарілого житлового фонду в Німеччині, Франції, Австрії, Польщі, країнах Балтії, Великій Британії, Фінляндії у контексті необхідності удосконалення законодавства України в означеній сфері та у зв’язку з опрацюванням Верховною Радою України проекту Закону України «Про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» (реєстр. № 6458 від 22.12.2021).

Ключові слова: житло, застарілий житловий фонд, модернізація застарілого житлового фонду, реконструкція, багатоквартирний будинок, реновація, енергоефективні заходи.

01/2024

1 вкладені файли
12 лютого 2024
15:45

Анотація. В аналітичній записці викладено результати дослідження законодавства держав-членів Європейського Союзу: Польщі, Хорватії, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії з питань використання у навчальному процесі електронної форми підручника. Окрему увагу приділено особливостям законодавчого регулювання запровадження та використання електронних підручників у навчальному процесі. Здійснено аналіз базових законів щодо вимог до підручників в електронній (цифровій) формі. Досліджено зміст положень законів, що регламентують безоплатність використання електронної форми підручників. Акцентовано увагу на окремих положеннях підзаконних нормативно-правових актів, якими деталізуються концептуальні положення законів щодо електронної форми підручників і вимог, яким мають відповідати такі підручники.

Ключові слова: електронна форма підручника, вимоги до електронної форми підручника, змішана форма підручника, цифрова форма підручника, друкована форма підручника.

01/2024

1 вкладені файли
22 січня 2024
11:15

Анотація. В аналітичній записці визначено особливості проведення оцінки впливу на довкілля у державах-членах ЄС (Австрія, Німеччина, Іспанія, Франція, Естонія, Фінляндія). Досліджено правове регулювання встановлення: порогових значень для проведення оцінки впливу на довкілля, насадження лісу, вирубування дерев і чагарників; категорій ділянок (природних зон); звільнення від проведення оцінки впливу на довкілля рубок, що спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям у державах-членах ЄС. Окреслено повноваження органів публічної влади у сфері лісового господарства у державах, що досліджувалися. Здійснено огляд Регламенту ЄС 2023/1115 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про надання на ринку Союзу та експорт із Союзу певних товарів і продуктів, пов’язаних зі знищенням і деградацією лісів, та скасування Регламенту (ЄС) 995/2010.

Ключові слова: лісівництво, управління лісами, деградація лісів, дика флора, європейська інтеграція.

12/2023

1 вкладені файли
22 січня 2024
11:00

Анотація. В аналітичній записці досліджується законодавство Європейського Союзу і європейських держав із питань працевлаштування іноземних громадян та осіб без громадянства. Здійснено аналіз нормативно-правового регулювання підстав і порядку оформлення дозволу на працевлаштування та випадків допуску іноземних працівників до ринку праці без оформлення такого дозволу. Зазначено про відсутність узгодженості норм законодавства європейських держав щодо працевлаштування осіб без громадянства. Окрему увагу приділено перевагам і втратам економічного характеру, пов’язаним із заходами ліберальної міграційної трудової політики європейських держав.

Ключові слова: трудова міграція, право на свободу пересування, Європейський Союз, іноземні працівники, працівники-мігранти, дозвіл на працевлаштування.

12/2023

1 вкладені файли
12 січня 2024
10:06

Анотація. Викладено результати аналізу сутності та змісту Кодексу електронних комунікацій (European Electronic Communications Code, EECC) як уніфікованого правового акта ЄС у сфері регулювання суспільних відносин, що виникають у звʼязку з використанням електронних комунікаційних мереж, наданням електронних комунікаційних послуг, пов’язаних засобів і супутніх послуг, а також певних аспектів термінального обладнання. Проаналізовано передумови прийняття документа, його основні положення та вплив на розвиток законодавчого забезпечення ринків електронних комунікаційних послуг у державах-членах ЄС на шляху створення Єдиного цифрового ринку ЄС та цифрової економіки. Охарактеризовано зміст основних положень норм національного законодавства держав-членів ЄС про електронні комунікації у яких зроблений відступ від положень Директиви ЄС 2018/1972, запропоновано шляхи імплементації вказаної Директиви ЄС у норми національного законодавства України.

Ключові слова: єдиний цифровий простір, Єдиний цифровий ринок ЄС, електронна комунікаційна мережа, електронна комунікаційна послуга, Кодекс електронних комунікацій ЄС, кодифікація законодавства, субʼєкти ринку електронних комунікацій, систематизація законодавства.

12/2023

1 вкладені файли
18 грудня 2023
11:09

Анотація. Викладено результати аналізу особливостей державної політики та законодавства низки країн Європейського регіону щодо обов’язковості запровадження вивчення англійської мови на рівні дошкільної та початкової освіти. Зокрема, проведено детальний огляд нормативно регламентованих принципів та підходів, які застосовуються при здійсненні державної освітньої політики в питанні вивчення іноземних мов (з акцентом на англійську мову), також наведено оцінки фахівців та висновки експертних досліджень щодо результативності запровадження вивчення іноземної мови на рівні дошкільної чи початкової освіти в кожній окремій державі. Акцентовано увагу на ефективності способів, механізмів та інструментів правової регламентації обов’язковості запровадження вивчення англійської мови на рівні дошкільної та початкової освіти в таких державах, як: Естонія, Іспанія, Італія, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Франція, Швейцарія.

Ключові слова: дошкільна освіта, заклади дошкільної освіти, англійська мова, державна мовна політика, державна освітня політика, сучасна іноземна мова, система освіти, освітня програма, освітній план, здобувачі дошкільної освіти, дошкільний вік, критичний період вивчення мови.

11/2023

1 вкладені файли